Celý slovník

100 Hz rozklad

Klasické analógové televízory pracujú so signálom s frekvenciou zobrazenia 50 polsnímkov za sekundu, takže zobrazujú 50 polsnímok za sekundu. Ľudský zrak je citlivý na túto frekvenciu a takýto obraz nám pred očami bliká pri svetlých (bielych) veľkých plochách v obraze pri nastavenom vysokom kontraste a jase.
Pri 100 Hz digitálnej technológii je každý obraz zobrazovaný 100 krát za sekundu, čím je odstránený efekt blikania obrazu.

16:9

Širokouhlý formát obrazovky s pomerom 16:9 vám sprostredkuje nové zážitky vďaka obrazu prispôsobenému zornému poľu ľudského oka.

Automatické ladenie

Elektronický systém automaticky naladí všetky dostupné kanály a zoradí ich za sebou podľa frekvencie. Po ukončení ladenia je možné programy ľubovoľne zoradi? a priradi? jednotlivým programom až 6 miestny názov.

Automatické vypnutie

Automatické vypnutie bez signálu vypne automaticky do 5 minút televízor do pohotovostného stavu, ak nie je vysielaný už žiadny signál na sledovanom programe. Táto funkcia umožňuje nerušený spánok, aj keď zabudnete nastavi? predvoľbu vypínacieho časovača.

AVL (Automatic Volume Leveling)

Regulátor obmedzujúci maximálnu úroveň zvuku. Používa sa tam, kde potrebujeme vyrovna? rozdiely hlasitosti z rôznych zdrojov zvuku, alebo u TV vysielania napr. pri reklamách.

Budík

Nastavením času na budíku a vybratého programu je možné zapnú? TVP z pohotovostného stavu do prevádzkového stavu v požadovaný čas na požadovaný program.

CTI a DTI (Colour alebo Digital Transient Improvement) – zlepšenie farbových prechodov

Obvody pre zlepšenie ostrosti farebných prechodov (hran farebných plôch) obrazu. Televízory vybavené obvodem CTI resp. DTI vykazujú prirodzenejší obraz, farebné prechody sú ostré a neskreslené. To prispieva ku mimoriadnej kvalite obrazu.

Diaľkové ovládanie

Infračervené diaľkové ovládanie umožňuje komfortnú obsluhu televízneho prijímača. Z viditeľnej vzdialenosti je možné voli? jednotlivé programy, vykonáva? ich ladenie, ukladanie do pamäti, regulova? hlasitos? a parametre obrazu, ovláda? teletext, PIP, POP, PAP, ako aj ďalšie funkcie.

DVB-T

Digital Video Broadcasting - Terrestrial Systém digitálnej pozemskej televízie DVB-T definuje príjem digitálnej televízie klasickou terestriálnou anténou, prenosným, alebo mobilným prijímačom. Popri DVB-T vznikajú nové štandardy ako je MHP (Multimedia Home Platform), ktoré vytvárajú z klasickej pozemskej televízie interaktívny komunikačný systém.

EURO AV (SCART)

Medzinárodne normovaná 21 kolíková prípojka pre prenos obrazových, zvukových a ovládacích signálov medzi audio - video zariadeniami.

Formát obrazovky 4:3 a 16:9

Formát obrazovky je pomer jej šírky k výške. Klasický, doteraz najviac používaný formát má pomer strán 4:3. Nový používaný formát obrazovky 16:9 je vhodný pre príjem širokouhlého vysielania, ktoré sa dnes vo svete stále viac používa. Pri sledovaní širokouhlých filmov vysielaných vo formáte 4:3 umožní formát 16:9 neskreslený obraz a pôžitok ako v kine. Veľký význam má tento nový formát pri prehrávaní DVD diskov pri zostavách domáceho kina.

Hrebeňový filter

Prispieva k potlačeniu rušivého efektu, ku ktorému niekedy dochádza pri zobrazovaní signálov s opakujúcimi sa drobnými detailmi (napr. kárované saká, siete a pod.)

Multizobrazenie - obraz a obraz (PAP)

Využíva dva tunery a simultánne zobrazuje vedľa seba obraz dvoch kanálov.

Multizobrazenie - obraz mimo obrazu (POP)

Zobrazuje program hlavného kanála v zmenšenej veľkosti a zároveň iný obraz na okraji v pravej alebo ľavej časti obrazovky. Používa sa pri TVP formátu 16:9.

Multizobrazenie - obraz v obraze (PIP)

Zobrazuje malý obrázok z iného zdroja spolu s obrazom zvoleného kanála. Tento režim je obzvláš? praktický, ak sledujete program jedného kanála, ale zároveň chcete by? informovaní napríklad o správach alebo počasí z iného kanála.

Multizobrazenie - skanovanie kanálov v režime PIP/POP

Dovoľuje zobrazovanie až 12 malých obrázkov nasledujúcich predvolieb. Postupne sa v každom obrázku na chvíľu prepne aktuálny živý obraz. Takto je možné sledova? prehľad programov naraz až na dvanástich predvoľbách.

NICAM

Digitálna audio norma. Príjem a spracovanie digitálneho sprievodného zvuku.

Noise reduction (Automatická digitálna redukcia šumu v obraze)

Prispieva k potlačeniu efektu "sneženia", ktorý sa vyskytuje pri príjme slabého signálu.

Norma príjmu obrazu

PAL je dnes v Európe najpoužívanejšou normou farebného signálu, v ktorej vysielajú aj slovenské televízne stanice. SECAM je tzv. východoeurópska norma.

Obrazovka "Real Flat"

Ideálne plochá obrazovka, ktorej technológia špeciálnych korekčných obvodov umožňuje vysoko kvalitné zobrazenie super plochom tienidle. Špičková technológia týchto obrazoviek redukuje odlesky a zais?ujú presné a prirodzené zobrazovanie po celej šírke obrazovky.

Obrazovka "Štandard" a "Flat and Square"

Typ obrazovky :
"Standard" je farebná televízna obrazovka so zaobleným tienidlom s oblými rohmi.
"Flat and Square" je farebná televízna obrazovka s plochým tienidlom a ostrými rohmi.
Uhlopriečka obrazovky je celkový diagonálny rozmer obrazovky udávaný jej výrobcom. Viditeľná čas? je o niekoľko centimetrov kratšia, čo je dané konštrukciou obrazovky.

OSD – zobrazenie funkcie na obrazovke

OSD vždy na krátko zobrazí v časti obrazovky práve aktívnu funkciu obsluhovanú diaľkovým ovládačom alebo ovládacím panelom (napr. čísla programov, ladenie, hlasitos?, vypnutie zvuku, jas, kontrast obrazu a pod.)
MENU je najmodernejší spôsob zobrazovania funkcií na obrazovke. Všetky možnosti nastavenia a ovládania sú znázornené v prehľadných farebných tabuľkách na obrazovke podobne ako u PC. Menu umožňuje komunikáciu v rôznych jazykoch.

Rodičovský zámok

Rodičovský zámok umožňuje zablokovanie televíznych kanálov, ktoré nechcete sprístupni? de?om alebo iným osobám. Zablokovanie sa vykonáva číselným kódom.

S-video IN/OUT

Vstup/výstup video signálu S-video.
Tiež býva označovaný Y/C alebo Hosiden.(u starých zariadení S-VHS). Na rozdiel od kompozitného prepojenia (CVBS), kde je signál vedený jedným vodičom, sú tu jasová a farbová zložka vedené oddelene, čím nedochádza k ich vzájomnému ovplyvňovaniu.

TELETEXT

FLOF umožňuje zrýchlený výber farebne označených stránok pomocou príslušného farebného tlačidla diaľkového ovládača a samozrejme aj priamou voľbou stránky zadaním čísla z numerickej klávesnice.
TOP je režim teletextu, umožňujúci rýchlu voľbu stránok alebo tematických blokov pomocou farebne zhodných polí teletextu a tlačidiel diaľkového ovládača. Poskytuje viac komfortu pri výbere požadovaných informácii.
Index umožňuje vráti? sa v teletextu na stranu Index, kde je zobrazený zoznam ponúkaných stránok.
Zmiešaný text umožňuje sledova? teletext súčasne s vysielaným programom.
Zväčšenie obrazu teletextu je dôležité pri sledovaní z väčšej vzdialenosti. Pomocou tlačidiel diaľkového ovládača je možné veľkos? textu zvisle zdvojnásobi?.

TELETEXT 2.5

Zdokonalená verzia teletextu s väčšou paletou farieb a dômyselnejšou grafikou ako aj farebnými možnos?ami.

Vypínací časovač

Táto funkcia slúži k nastaveniu automatického vypnutia televízora po uplynutí zvolenej doby v rozsahu 5-240 minút

ZOOM

Funkcia, ktorá umožňuje vertikálne aj horizontálne zväčšovanie a zmenšovanie obrazu.